Aydınlatma Metni

KAY & DEF HUKUK BÜROSU – AV. ARİF KARAKAYA
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BEYANI
Veri Sorumlusu Bilgileri
Veri Sorumlusu : Arif KARAKAYA
Vergi No : 34975913102
Adres : Karaciğan Mahallesi Şair Senihi Sokak Enntepe Mall Office C Blok No: 3 Kat: 7 Daire: 703 Karatay/KONYA
Telefon No : 0546 202 45 00
E-posta : arifkarakaya@kaydef.com
KEP Adresi : arif.karakaya@hs01.kep.tr
Web Sayfası : www.kaydef.com
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Hukuk Büromuz, kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’a uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Tarafınıza ait kişisel veriler, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi çerçevesinde KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından dava ve icra takibi, arabuluculuk hizmetleri kapsamında yapılan tüm faaliyetler, sözleşmelerin hazırlanması, hukuki danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan tüm faaliyetler, hukuki rapor ve mütalaa hazırlanması, ihtarname ve ihbarname hazırlanması ve gönderimi, vekaletname kapsamında her türlü kurum ve kuruluşlar ile yapılan hukuki faaliyetler ve iş takibi ve sair hukuki hizmetler hakkında teklif sunulması, danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası, işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA’nın “Veri Sorumlusu” olarak; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA, Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;
• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,
• Mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilmesi halinde yasal bilgi verme zorunluluğunun yerine getirilmesi,
• Adınıza takip edilen dava ve icra takiplerinde yasal prosedürlerinin yerine getirilmesi,
• Vekaletname uyarınca takip edilen dava ve icra takipleri ile arabuluculuk faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
• Müvekkil ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
• Yasal mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Talep edilen hizmetlerin sunulması,
• Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,
• Hukuki danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası,
• Personellerin özlük haklarının ve özlük dosyalarının mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklar dahilinde yerine getirilmesi,
• Dış hizmet tedarik edilen firmalardan teknik destek temin edilmesi,
• Ödeme alınması sırasında kullanılan sistemlere bağlı olarak alınan bilgiler,
• Çeşitli raporların hazırlanması ve benzeri amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, üstlenilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, kamu kurumlarına, internet servis hizmeti sağlayıcısına, resmi muhasebecimize, destek hizmeti alınan firmalara, yabancı uyruklu siteler üzerinden yapılan aktarımlar nedeniyle yabancı ülkelere açıklanabilecek/aktarabilecektir.
4. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA başvurarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından başta hukuki danışmanlık, dava ve yasal süreç takibi, hukuki rapor hazırlanması, arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi ve sair hukuki hizmet için teklif sunulması ve/veya danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA’nın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine, diğer tüm yasal mevzuat gereğince veya açık rızanıza istinaden toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Kişisel veriler yukarıda yer verilen amaçlarla, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip toplanabilmektedir. Örneğin,
• Hukuk Bürosunun telefonlarının aranması halinde konuşma kayıtlarının kaydedilmesi ile,
• Tevdi edilen dava, icra takipleri ve arabuluculuk faaliyetleri kapsamında yürütülen hizmetler dolayısıyla,
• Vekaletname verilmesi ile toplanmaktadır.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Hukuk Büromuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Hukuk Büromuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bir dilekçe ile aşağıdaki adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.
İLETİŞİM ADRESİ:
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA
Karaciğan Mahallesi Şair Senihi Sokak Enntepe Mall Office C Blok No: 3 Kat:7 Daire: 703 Karatay/KONYA
0553 787 9779
arifkarakaya@kaydef.com
www.kaydef.com

Gizlilik Politikası

KAY&DEF HUKUK BÜROSU – AV. ARİF KARAKAYA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. GİRİŞ
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun”) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından kaydedilmesi, toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA olarak çalışanlarımızı, aktif ve potansiyel gerçek ve tüzel kişi müşterilerimizi kapsamaktadır.
2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
A. TANIMLAR
İşbu Gizlilik Politikasında yer verilen terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıda sıralanmıştır.
İlgili Kişi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. KVKK kapsamında sadece gerçek kişilerin verileri kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Tüzel kişilerin verileri, içeriğinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermedikçe bu kanun kapsamında değildir.
Kişisel Veri
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. Açık rıza beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Önemli olan açık rızanın Kanundaki unsurları taşıması ve ispatlanabilir olmasıdır. Dolayısı ile sözlü, yazılı, elektronik ortam vb. yöntemlerle açık rıza alınması mümkündür. Bununla birlikte, açık rızanın yazılı olduğu durumlarda, açık rıza metinleri açık,
anlaşılır ve yalın bir şekilde kaleme alınmalıdır. Ayrıca, açık rızanın, olumlu bir irade beyanı içermesi gerekmektedir.
Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Veri işleyenin faaliyetleri veri işlemenin daha çok teknik kısımları ile sınırlıdır. Burada önemli olan, veri işleyenin bu kapsamdaki kişisel veri işleme faaliyetlerini veri sorumlusundan aldığı talimatlar doğrultusunda gerçekleştirmesidir.
Aydınlatma Yükümlülüğü
Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, veri işleme amacı, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları konusunda ilgili kişiyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ilgili kişinin onayına tabi değildir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi (Saklama ve İmha) Politikası
Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı ifade etmektedir.
Kişisel Veri İşleme Envanteri
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri ifade eder.
Başvuru Formu
İlgili kişilerin kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme ve yok etme gibi işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmesini sağlayacağı belgedir.
B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma:
Bu ilke uyarınca, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA’in veri işleme süreçleri başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kuralının gerektirdiği sınırlar içinde yürütülmektedir.
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma:
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunarak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme:
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA yalnızca veri sahipleriyle kurulan ilişki ile bağlantılı olarak ve gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.
C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işlenmektedir: KVKK'da sayılan istisnalar dışında, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde ve sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir:
• Kamu sağlığının korunması,
• Koruyucu hekimlik,
• Tıbbî teşhis,
• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA’nın ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için gerek çalışanları için gerekse müşterileri için açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.
D. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından elde edilen kişisel veriler, aşağıda açıklanan kapsamlar dâhilinde işlenebilecektir:
1. Personellerin işe giriş ve özlük dosyasının oluşturulması,
2. Faturalama ve muhasebeleştirme işlemleri,
3. Ödeme işlemlerin yapılması,
4. Personellerin işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
5. Personellere yan haklar tanınması,
6. İşe uyum ve disiplin süreçlerinin yönetilmesi,
7. Faaliyetlerin mevzuata Uygun Yürütülmesi
8. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
9. Talep ve şikayetlerin takibi,
10. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
11. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
12. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
13. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
14. Vekil-Müvekkil ilişkisi çerçevesinde yapılan hizmetlerin yürütülmesi.
15. Arabuluculuk faaliyeti hizmetlerinin yürütülmesi.
E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Elde edilen kişisel veriler, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA’nın faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya saklanması zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından işbu Politika’ya uygun olarak hazırlanan KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde re’sen yahut veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin çeşitli yöntemler vasıtasıyla yok edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.
F. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK’da öngörülen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,
• Kamu sağlığının korunması,
• Koruyucu hekimlik,
• Tıbbî teşhis,
• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.
Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.
G. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Aktarım yapılacak olan ülkenin, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer almaması durumunda, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen tarafından yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edilecektir.
H. KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA ’NIN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:
• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
• KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar.
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve veri sahibi kategorisi bazında, aydınlatma beyanları hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.
Öte yandan, KVKK’nın 28/2. maddesi çerçevesinde, aşağıdaki hallerde KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA’in aydınlatma yükümlülüğü bulunmayacaktır:
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
I. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA adresine, iadeli taahhütlü posta yolu ile ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması ve KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA’e gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır. KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.
J. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA, KVKK’nın 12(1). Maddesi kapsamında kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA’in bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:
İDARİ TEDBİRLER:
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA idari tedbirler kapsamında;
• Büro içinde “gerekli olmadıkça kişisel veriler ile bağlantılı tüm işlemler yasaktır.” prensibinin uygulanması için gerekli teknik önlemleri alır. Saklanan kişisel verilere büro içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
• Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
• Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
• Kendi nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli açık rıza onaylarını almakta, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte, sözleşmelerine gerekli gizlilik maddelerini koymakta, üçüncü kişilere aktarılacak kişisel verilerde üçüncü kişilerden veri güvenliği ile ilgili olarak gerekli taahhütnamelerini almaktadır.
TEKNİK TEDBİRLER:
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA teknik tedbirler kapsamında;
• Kişisel veri güvenliğinin takibi amacı ile kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kişisel veri güvenliğini sağlamak için veri yedekleme stratejilerini geliştirir. • Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
• Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. Siber güvenliğin (ağ güvenliği, uygulama güvenliği, anti-virüs sistemleri de dâhil olmak üzere) sağlanması için gerekli yazılımların mevcut ve güncel olmasını sağlar.
• Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
• Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
• Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde korunur.
K. SES KAYITLARININ İŞLENMESİ
KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından, bilgi güvenliğinin temin edilebilmesi, operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri amaçlarla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak, büro telefonların aranılması esnasında konuşmalar kayıt altına alınmaktadır. Konuşmaların kayıt altına alınacağı, santral açılış konuşması ile ilgili kişiye önceden bildirilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında KAY & DEF HUKUK BÜROSU – ARİF KARAKAYA tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntüleme yapılmamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ GRUPLARI VE KURUMLAR LİSTESİ
• Adliyelerde bulunan tüm birimler
• Yazılım Şirketleri
• Gelir İdaresi Başkanlığı
• Vergi Denetim Kurulu
• Noterler
• Sosyal Güvenlik Kurumu
• İşkur
• Mali Müşavir ve Muhasebeci
• Tüm resmi kuruluşlar